קריטריונים להשתתפות בתכנית- זכאות

קריטריונים להשתתפות בתכנית- זכאות

2.1. האם הארגון שלנו זכאי להשתתף בכלבו של NPTech ?

2.2. הארגון שלי אושר אך אני לא מצליח להזמין פריט מסוים.
תשובות

2.1. האם הארגון שלנו זכאי להשתתף בכלבו של NPTech ?
על מנת להשתתף בכלבו של NPTech, מלכ"רים נדרשים לעמוד הן בקריטריונים הכלליים לזכאות המפורטים להלן והן בקריטריונים של כל תורם ספציפי.
האישור ההכרחי להשתתפות מלכ"ר בתוכנית הוא: אישור 46א' בתוקף.
לפירוט ולמידע נוסף יש לעיין
בקריטריונים לזכאות.

2.2. הארגון שלי אושר אך אני לא מצליח להזמין פריט מסוים ?
יתכן שהארגון שלך אושר עבור ארגון תורם אחר, לא עבור הארגון שאת הפריט שלו אתה מעוניין להזמין. (לארגונים תורמים שונים יש קריטריונים שונים לזכאות). מומלץ לבדוק את
תנאי הזכאותעבור כל מוצר לפני ביצוע שלב ההזמנה.